Monthly Archives: May, 2014

Mức chuẩn hiệu quả năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp hóa chất Việt Nam


Mức chuẩn hiệu quả năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp hóa chất Việt Nam Một số tổ chức áp dụng thành công hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001:2011 có nghĩa là phải chứng minh được hiệu quả năng lượng của đơn …

Continue reading

Mức chuẩn hiệu quả năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp hóa chất Việt Nam


Một số tổ chức áp dụng thành công hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001:2011 có nghĩa là phải chứng minh được hiệu quả năng lượng của đơn vị mình đã được cải thiện liên tục. Theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011, hai đơn vị sản xuất cùng một sản …

Continue reading